Tworzenie służby BHP u pracodawcy zatrudniającego powyżej 100 pracowników (umowa o pracę). Obowiązek ten związany jest jedynie z ilością osób zatrudnionych (branża, charakter firmy nie jest elementem wiążącym)

Bezwzględnym wymogiem tworzenia służby bhp objęci są pracodawcy zatrudniający powyżej 100 pracowników. Zadania służby bhp w zakładach o niższym stanie zatrudnienia mogą być powierzone pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy – nawet w ramach tego samego stosunku pracy. W niektórych sytuacjach zadania służby bhp może też wypełniać sam pracodawca lub specjalista z zewnątrz. Zatrudnienie powyżej 100 pracowników nakłada na pracodawcę obowiązek utworzenia w zakładzie pracy służby bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 23711 § 1 K.p.). Szczegółowe zasady tworzenia tej służby określono w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 109, poz. 704 ze zm.). W myśl § 1 ust. 3 tego rozporządzenia, w zakładzie zatrudniającym od 100 do 600 pracowników pracodawca może utworzyć m.in. jednoosobową komórkę bhp, której pracownikiem będzie osoba zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy. Dopuszczalne jest również utworzenie służby bhp we wspomnianych zakładach w drodze nawiązania odrębnego stosunku pracy z pracownikiem zatrudnionym już u danego pracodawcy przy innej pracy.