Skutki wdrożeniu systemu

Bezpieczeństwo i higiena pracy jest ważna z przyczyn: prawnych, moralnych i finansowych. Wszystkie organizacje mają obowiązek dbać oraz upewniać się, że pracownicy i inne osoby, które znajdują się na teren prowadzonej działalności pozostają bezpieczne, w każdej chwili. Wiąże się to z ochroną  życia i zdrowia pracownika oraz osób trzecich – odpowiedzialność moralna.

Przyczyny prawne dotyczą praktyk bhp: zapobiegawczych, represyjnych i wyrównawczych
w stosunku do skutków. Odpowiednio prowadzone zarządzanie BHP prowadzi do zmniejszenia szkody pracowników związanych m.in. z chorobami zawodowymi, absencją z powodu zdarzenia wypadkowego, związanych z tym kosztów, w tym opieki medycznej, zwolnień lekarskich i kosztów innych świadczeń np. z powództwa cywilnego. BHP obejmuje interakcje między wieloma dziedzinami, w tym medycyny pracy, higieny pracy, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa, inżynierii, inżynierii przemysłowej, chemii, aspektów biologicznych, ergonomii i psychologii pracy.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA I CERTYFIKACJI SYSTEMÓW

  1. Uporządkowanie stanu formalnoprawnego – zgodność lub większe prawdopodobieństwo zgodności z wymaganiami prawnymi
  2. Polepszenie komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej
  3. Obiektywny dowód dla Klientów, którzy szukają zaufania i domniemania, że oferowana jakość zostanie utrzymana – a zwiększenie zadowolenia Klientów to ich lojalność wobec firmy a docelowo – wzrost obrotów
  4. Ukierunkowywanie działań na zapobieganie błędom a nie ich korygowanie – co pozwala na zaoszczędzenie środków finansowych oraz nakładu pracy
  5. Lepsze zrozumienie i przejrzystość procesów zachodzących wewnątrz organizacji
  6. Zrozumienie wpływu wymagań zewnętrznych na organizację oraz Klientów
  7. Jasna odpowiedzialność oraz uprawnienia
  8. Zapobieganie zwiększa zadowoleniem z pracy samych pracowników prowadząc tym samym do wzmożonej ich motywacji oraz lepszej wydajności i osiąganych wyników
  9. Certyfikowany system to materialny dowód i marketingowa przewaga oraz możliwość konkurowania na tych samych zasadach jak inne organizacje – to lepsza zdolność ofertowania