Cennik

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie dla każdego zlecenia w formie kwoty ryczałtowej lub  stawki godzinowej. W przypadku klientów, z którymi HSEA jest związany umowami o stałą obsługę, preferowane jest wynagrodzenie w formie ryczałtowej, określane na podstawie miesięcznego nakładu pracy HSEA, związanego z tą obsługą.
Do ustalonych kwot wynagrodzenia doliczany jest podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z obowiązujących stawek.