Zatrudnianie obcokrajowców

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce spoza UE
(Obywatele państw członkowskich UE są traktowani w zatrudnieniu na równi z Obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej (671 – 673 Kodeks Pracy))

Osoby spoza państw objętych swobodą przepływu pracowników mogą wykonywać pracę w Polsce po uzyskaniu zezwolenia na pracę, które jest wydawane przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy.
Warunkiem, od którego zależy prawna możliwość zarobkowania na terytorium Polski przez cudzoziemców jest ich legalny pobyt w kraju. Ten natomiast zależy od posiadania odpowiednich dokumentów:
Dokument podroży – paszport
Wiza – Wizę Schengen lub wizę krajową wydaje lub odmawia jej wydania konsul

Wniosek o zezwolenie na pracę cudzoziemca składa w jego imieniu pracodawca. Organem decydującym o przyznaniu zezwolenia jest wojewoda odpowiedniej jednostki administracyjnej. W przypadku braku możliwości przypisania cudzoziemca do konkretnego województwa, ze względu na specyfikę jego pracy, wniosek składa się do wojewody mazowieckiego.
Zezwolenie na pracę jest wydawane dla określonego cudzoziemca. Zezwolenie na pracę dokładnie określa pracodawcę zatrudniającego i stanowisko lub rodzaj pracy wykonywanej przez cudzoziemca oraz okres ważności zezwolenia.
Zezwolenie na pracę jest wydawane na czas określony, nie dłuższy jednak niż 3 lata i może być przedłużone.