Akronimy/pojęcia branżowe – ujęcie BHP

Poniższej w tabeli zestawiono najbardziej popularne akronimy i zwroty w dziedzinie BHP. Cześć zwrotów wprowadzonych wprost z języka angielskiego ma swoje odpowiedniki w Polskim prawodawstwie przykładowe PPE równoznaczne z ŚOI (nie wrzucajmy do tej pojemnej grupy ubrania roboczego). Innym przykładem są KPI (Key Performance Indicators) w Polsce zwane wskaźnikami wypadkowości. Liczone inaczej i wg. innych standardów np. Wielkiej Brytanii, Włoszech, Polsce. Na potrzeby globalnych standardów często unifikuje się proces statystyczny (w danej organizacji) zgodnie z prawidłowym założeniem, że wartościowe dane, to te które można szeroko porównywać. RWC (restricted work case) nie występująca w Polskim prawodawstwie. Norma statystyczna, która określa ilość pracowników, którzy ze względu na zdarzenie podczas wykonywania pracy nie mogą danej pracy wykonywać przez określony czas (są zdolni do pracy ale nie w dotychczasowym charakterze) przykładem będą obciążenia układu mięśniowo szkieletowego związane z dźwiganiem. Przeciążeniowy dyskomfort nie kwalifikuje się na zwolnienie lekarskie ale kwalifikuje się czasowe przeniesienie pracownika do innej pracy np. kierowcy/operatora w transporcie wewnątrzzakładowym.

Akronimy/pojęcie branżowe w ujęcie BHPDefinicje (w oparciu o Wytyczne dla Wykonawców realizujących prace na rzecz PSE S.A. w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, przepisami ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz jakości)
BHPBezpieczeństwo i higiena pracy. Ogół norm prawnych oraz środków badawczych, organizacyjnych i technicznych mających na celu stworzenie pracownikowi takich warunków pracy, aby mógł on wykonywać pracę w sposób produktywny, bez narażania go na nieuzasadnione ryzyko wypadku lub choroby zawodowej oraz nadmierne obciążenie fizyczne i psychiczne.  
Działanie korygujące
i naprawcze
działanie podejmowane w celu wyeliminowania przyczyny niezgodności.
FACz angielskiego: first aid case, związany z pracą lekki uraz lub choroba,
w przypadku których, nie jest wymagana wykwalifikowana pomoc medyczna. Komentarz: Jednak jest wymagana prosta pierwsza pomoc, np. opatrunek na skaleczenie, usunięcie drzazgi z palca, itp.
FATz angielskiego: fatality, wypadek śmiertelny lub śmierć wskutek urazu lub choroby związanych z pracą.
HSEQz angielskiego: Health Safety Environment Quality, zespół zadań związanych z realizacją przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz jakości, związany ze środowiskiem pracy.
Kontrola HSEQkontrola przestrzegania przepisów i zasad bhp, ochrony przeciwpożarowej lub ochrony środowiska; audyt potwierdzający zgodności wdrożonych przepisów i zasad z wymaganiami Zamawiającego.
KPI’sz angielskiego: Key Performance Indicators, wskaźniki operacyjne stosowane jako miara stopnia realizacji wyznaczonych celów. Stanowią źródło obiektywnej informacji zwrotnej, dotyczącej stopnia dotrzymania założonych parametrów. Są narzędziem kontroli, pozwalającym szybko podejmować decyzje, nadawać priorytety działaniom, wcześnie reagować na problemy. Wspierają procesy ciągłego doskonalenia i efektywnego wykorzystywania posiadanych zasobów.
KSEKrajowy System Elektroenergetyczny.
LTIz angielskiego: lost time injury, uraz lub choroba związane z pracą, które uniemożliwiają pracownikowi podjęcie jakiejkolwiek pracy następnego dnia po zajściu zdarzenia.
LOTOz angielskiego: lock out tag out, system zabezpieczeń związany z zabezpieczeniem strefy pracy oraz oznakowaniem strefy pracy.
MTCz angielskiego: medical treatment case, sytuacja, w której osoba poszkodowana lub chora wymaga wykwalifikowanej pomocy medycznej.
NM zdarzenie rzeczywiste bez szkodyz angielskiego near miss zdarzenie rzeczywiste, potencjalnie wypadkowe, w wyniku którego nie doszło do szkody, np. urazu ciała, choroby, zanieczyszczenia środowiska lub uszkodzenia mienia.
Plan BiOZPlan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Plan ERPz angielskiego: emergency response plan, plan reagowania w sytuacjach awaryjnych.
Plan HSEQdokument opisujący przygotowanie do realizacji przedmiotu umowy, sposób jej realizacji, a także gotowość na wystąpienie sytuacji awaryjnej Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w zakresie zagadnień bezpieczeństwa prowadzenia prac, w tym bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz jakości, sporządzony zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszych wymaganiach.
PPEz angielskiego: personal protective equipment, odzież robocza, obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej.   ŚOI (środki ochrony indywidualnej) środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu ochrony przed szkodliwymi zanieczyszczeniami chemicznymi i pyłami w środowisku pracy, w tym również wszystkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz.U. z 2003r. nr 169, poz. 1650, zm. Dz.U. z 2077r. nr 49, poz. 330)
RWCz angielskiego: restricted work case, sytuacja, w której pracownik nie może wykonywać swojej pracy następnego dnia po zajściu zdarzenia, w którym odniósł obrażenia lub zachorował, ale jest w stanie podjąć inną pracę lub pracować na swoim stanowisku, lecz nie w pełnym wymiarze czasu pracy lub nie wykonując wszystkich obowiązków. Pojęcie nie ma odpowiednika w polskim prawodawstwie.
SDSz angielskiego: safety data sheet, karta charakterystyki substancji lub mieszaniny niebezpiecznej.
UA – niebezpieczne zachowaniaz angielskiego unsafe act, działanie, które odbiega od ogólnie uznawanego bezpiecznego sposobu wykonywania pracy, co zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku.
UC – niebezpieczne warunki pracyz angielskiego unsafe condition, warunki pracy, które różnią się od stanu przyjętego jako bezpieczny, co może doprowadzić do wypadku, np. spowodować urazy ciała, śmierć, zanieczyszczenie środowiska naturalnego lub uszkodzenie mienia.
Zdarzenia potencjalnegrupa zdarzeń, w której skład wchodzą niebezpieczne warunki pracy (UC) oraz niebezpieczne zachowania (UA). Są to zdarzenia mające potencjał do wyrządzenia szkód ludziom, środowisku naturalnemu bądź sprzętowi.
Zdarzenia rzeczywistegrupa zdarzeń, w której skład wchodzą zdarzenia wypadkowe bez szkody (NM) oraz ze szkodą (AC), które miały miejsce w czasie wykonywania pracy oraz pozostające w związku z pracą.
Identyfikacja zagrożeniaproces uznania faktu występowania zagrożenia oraz zdefiniowanie jego cech.
Generalny Wykonawca (GW)Podmiot gospodarczy który zawarł umowę na realizacje całości przedsięwzięcia budowlanego z zamawiającym.
Podwykonawca/zleceniobiorcaPrzedsiębiorstwo wyznaczone do wykonania części robót udzielonych Wykonawcy, zgodnie z zapisami umownymi w umowie o udzielenie zamówienia.
AwariaNiespodziewane (nieplanowane), nagłe zdarzenie (wydarzenie), które powoduje lub może (jest w stanie) spowodować obrażenia u ludzi albo uszkodzenia budynków, zakładów, materiałów lub zniszczenie środowiska.