Realizacja szkoleń

Szkolenia okresowe organizowane są w formie instruktażu oraz wykładu wg przyjętego programu szkolenia. Firma HSEA stawia przede wszystkim na czynny udział uczestników szkolenia (organizowanie scen sytuacyjnych, studium przypadku), a także na podniesieniu świadomości oraz kultury BHP wśród pracowników. HSEA odeszło od rutynowej formy szkolenia polegającej tylko na długim i monotonnym wykładzie a zamieniła go w interaktywną „grę” gdzie za pomocą prostych sposobów pracownik jest w stanie wynieść dużo więcej cennych informacji niż podczas rutynowych szkoleń.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
  • zagrożeń związanych z wykonywana pracą,
  • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Szkolenia okresowe realizujemy:

dla stanowisk nierobotniczych:

w formie stacjonarnej,
w formie samokształcenia kierowanego bez oderwania od pracy (e-learning),

dla stanowisk robotniczych:

część praktyczną – w formie instruktażu z udziałem kadry kierowniczej zleceniodawcy,
zęść teoretyczną – w formie instruktażu prowadzonego przez przedstawiciela HSEA.

Sposób sprawdzenia efektów szkolenia;

Uczestnik szkolenia po odbyciu zajęć jest zobowiązany do złożenia egzaminu sprawdzającego, który stanowi podstawę wydania zaświadczenia. Egzamin w formie pytań testowych przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez HSEA (przedstawiciel HSE oraz przedstawiciel zleceniodawcy)
– HSEA wystawia zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i przekazuje je do siedziby zleceniodawcy.