Kontrola realizacji szkoleń:

Lista kontrolna „Organizacja szkolenia okresowego”

Lp. Pytanie dotyczące danego zagadnienia Odpowiedź Uwagi
TAK NIE Nie występuje (nie dotyczy)
1. Czy szkolenie okresowe pracowników danej grupy zawodowej prowadzone jest zgodnie z opracowanym programem dla tej grupy? (należy zwrócić również uwagę, czy nie skraca się bezpodstawnie czasu trwania całego szkolenia lub poszczególnych jego tematów)
2. Czy organizator szkolenia (pracodawca) ma:
2a. – odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej? (pomieszczenia wykładowe powinny być wyposażone w odpowiednią ilość miejsc do liczby uczestników szkolenia, spełniać warunki gabarytowe, oświetlenia, wentylacji, ewakuacji, itp.)
2b. – wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia? (sala powinna być wyposażona w środki dydaktyczne, takie jak: sprzęt do projekcji slajdów czy filmów, tablice, plansze, środki do ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a także w sprzęt umożliwiający prowadzenie notatek; uczestnicy szkolenia powinni otrzymać materiały w zakresie objętym programem szkolenia)
3. Czy wykładowcy i instruktorzy zaangażowani przez organizatora szkolenia (pracodawcę), w celu zapewnienia właściwej realizacji programów szkolenia, mają:
3a. – odpowiedni zasób wiedzy?
3b. – wymagane doświadczenie zawodowe?
3c. – właściwe przygotowanie dydaktyczne?
4. Czy szkolenie okresowe:
4a. – pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych organizowane jest w formie instruktażu? (powinien to być instruktaż na stanowisku pracy połączony z wykładem, pogadanką, pokazem filmowym, itp.)
4b. – pozostałych pracowników organizowane jest w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego?
5. Czy prowadzony jest dziennik zajęć? (tematyka dnia, liczba godzin, obecności, itp.)
6. Czy szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp?
7. Czy egzamin jest przeprowadzany przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia (pracodawcę)? (egzamin nie może być prowadzony na odległość, np. przez internet)
8. Czy z przebiegu egzaminów sporządza się protokoły? (czy są na nich podpisy członków komisji, itp.?)
9. Czy wydawane zaświadczenia ukończenia szkolenia są zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp?
10. Czy prowadzony jest rejestr wydanych zaświadczeń?