Kontrola Dokumentacji

Zestawienie wymaganych dokumentów

Zestawienie dokumentacji – na potrzeby kontroli oraz nadzoru. Przykładowa lista.

­Nazwa dokumentu Data opracowania Miejsce przechowywania(odział, siedziba), nazwa jednostki organizacyjnej
Program szkolenia wstępnego
Program szkolenia okresowego stanowiska robotnicze
Wykaz osób wyznaczonych do prowadzenia instruktaży stanowiskowych
Zarządzenia dot. postępowania     powypadkowego
Zarządzenia dot. odzieży roboczej
Tabela odzieżowa
Zarządzenie dot. ekwiwalentu za pranie
Karty indywidualne wydawanej odzieży i obuwia roboczego
Zarządzenie dot. wydawania środków higienicznosanitarnych
Dokumentacja Oceny Ryzyka Zawodowego
Zapoznanie pracowników z oceną ryzyka zawodowego (forma zapoznania: rejestr, oświadczenie, inne)
Sprawozdanie z przeprowadzonego badania środowiska pracy
Rejestr wypadków – dokumentacja powypadkowa
Regulamin pracy
Wykaz prac wzbronionych kobietom
Wykaz prac niebezpiecznych
Wykaz prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej
Wykaz stanowisk uprawnionych do posiłków profilaktycznych i napojów
Regulamin ZFŚS,
Regulamin wynagrodzeń
Umowa z służbą medycyny pracy
Wykaz osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i prowadzenia akcji ewakuacyjnej
Wykaz osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
Zaświadczenia dot. uprawnień, wózki, suwnice, itp. (kopie winny znajdować się w aktach osobowych pracowników a oryginały powinni posiadać przy sobie pracownicy)
 Pomieszczenia pracy oraz pomieszczenia higieniczno – sanitarne
Książka obiektu budowlanego
Pomiary skuteczności ochr. p. porażeniowej i odgromowej
Instrukcja postępowania z substancjami chemicznymi, spis niebezpiecznych substancji chemicznych,
Instrukcje: składowania, załadunku i transportu,
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego,
Maszyny, urządzenia i narzędzia
Książki przeglądu maszyn i urządzeń
Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań
Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń,
DTR- ki
Kontrole zewnętrzne PIP i PIS
Realizacja nakazów, PIP, PIS PSP i odpowiedzi